Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

2018/2019

Świat się zmienia a my z nim!

Odważnie wkrocz w nową epokę!

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale ma ambicje zaspokajać naturalne zapotrzebowanie środowiska lokalnego na elitarną szkołę dostępną dla mieszkańców Gminy Boguchwała i ościennych miejscowości, kształcącą wedle najlepszych standardów.
Wraz z nieustannie postępującymi zmianami w otaczającym nas świecie, rosną oczekiwania uczniów i ich rodziców w stosunku do systemu szkolnictwa. Wierzymy, że szkoła nie może tkwić w skostnieniu, winna wychodzić im naprzeciw, a nawet wyprzedzać je znacząco.
Dlatego Dyrektor oraz Organ prowadzący Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale, rzetelnie rozpoznając potrzeby i oczekiwania uczniów i ich rodziców, podjęli ambitną decyzję
o przekształceniu GDB w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Nowotworzona wartość edukacyjna jest spadkobierczynią dotychczasowego, napawającego dumą, dorobku GDB (9 stanin we wszystkich obszarach egzaminacyjnych, liczne tytuły laureatów i finalistów, uzyskanych przez naszych uczniów w konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej).

Naszym celem jest kontynuowanie nauczania dwujęzycznego wedle sprawdzonej metodyki (CLIL) stosowanej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, z którym stanowimy regionalne centrum edukacji dwujęzycznej, przy jednoczesnym rozszerzeniu naszej oferty o edukację wczesnoszkolną.

Wdrażana właśnie reforma edukacji stała się dla nas inspiracją do zaproponowania Państwu, Drodzy Rodzice i Wam, ciekawi świata uczniowie, kształcenia alternatywnego wedle zasad pedagogiki Marii Montessori. Metoda ta została opracowana empirycznie ponad 100 lat temu i od tego czasu sukcesywnie rozwijana, jest stosowana z dużym powodzeniem na całym świecie, także w Polsce. Warto podkreślić, że metodyka Montessori jest całkowicie zbieżna
z lansowaną przez MEN zmianą sposobu realizacji podstawy programowej na bardziej zindywidualizowaną i zintegrowaną.

Na etapie edukacji wczesnoszkolnej każda grupa prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: wychowawcę i asystenta, wspieranych dodatkowo przez nauczyciela języka angielskiego, pedagoga, logopedę, wychowawcę świetlicy i instruktorów oferujących zajęcia dodatkowe.
Zajęcia z języka angielskiego, od klasy pierwszej, obecne będą w planie zajęć każdego dnia.
Nauka w starszych klasach szkoły podstawowej odbywać będzie się w klasach jednorocznikowych.  Jej wyznacznikiem będzie indywidualne planowanie pracy, szerokie wykorzystanie metody projektu i dalszy rozwój kompetencji językowych.

Pedagogika Montessori szczególnie sprzyja młodemu odkrywcy drzemiącemu w dziecku. Wyzwala, zgodnie z aktywnymi fazami rozwojowymi, przyrodzoną każdemu ciekawość świata, dając przy tym wspaniałe efekty. Stawia ponadto wyraźne akcenty na rozwój samodzielności (ćwiczenia z praktycznego życia), indywidualizmu twórczego, empatii
i współpracy. Stąd też ofertę Szkoły kierujemy także do dzieci sześcioletnich.

Pedagogice Marii Montessori zaufały miliony rodziców, w tym brytyjska rodzina królewska oraz Bill i Hillary Clinton.  Wśród licznych sławnych absolwentów szkół montessoriańskich znajdują się także Jacqueline Kennedy Onassis – była pierwsza dama USA, Larry Page i Sergey Brin – założyciele Google’a, Jimmy Wales – założyciel Wikipedii, George Clooney – aktor, Gabriel Garcia Marquez – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz austriacki malarz i architekt Friedensreich Hundertwasser.

Zasady pedagogiki Marii Montessori w połączeniu z edukacją językową, stanowią solidną rękojmię przygotowania ucznia do odważnego podejmowania dalszych wyzwań edukacyjnych na etapie szkoły średniej i studiów, w tym zagranicznych.
Znajomość języków obcych jest bowiem podstawą uczestnictwa w społeczeństwie jednoczącej się Europy wielu narodów i kultur. Jest umiejętnością niezbędną by mierzyć się
z przedstawicielami innych nacji na globalnym rynku pracy i w pełni partycypować
w dorobku intelektualnym ludzkości.
Tym samym oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Boguchwale jest skierowana do ambitnych, żądnych poznania świata uczniów i zatroskanych o rozwój swoich dzieci rodziców.

Od klasy siódmej nauczanie wybranych przedmiotów odbywać się będzie częściowo
w języku polskim a częściowo w języku angielskim. W obu językach prowadzone będą: biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, matematyka, informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Natomiast tradycyjne nauczanie języka angielskiego zaplanowane zostało w poszerzonym wymiarze godzin
(w tym zajęcia z native speakerem).

Zdobywanie wiedzy przedmiotowej w oparciu o dwa uzupełniające się języki nauczania oraz wykorzystywanie języka angielskiego w czasie spotkań integracyjnych, uczestnictwa
w wymianie międzynarodowej (wymiana partnerska, projekty Erasmus+), wycieczek szkolnych i innych zajęć, daje uczniom możliwość realnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Pozwala im na samodzielne przekonanie się o wymiernej przydatności posiadanych kompetencji, przełamuje też tak typowy, zwłaszcza dla starszego pokolenia, strach przed mówieniem w języku obcym.

Dodatkowo zapewniamy:

 • opiekę świetlicową (przed i po zajęciach – od 6.00 do 17.00);
 • przyjemną atmosferę sprzyjającą nauce i własnej aktywności uczniów
  – szkoła przyjaźnie wymagająca;
 • korzystanie z różnych form pomocy dla rodziców i uczniów wspierających proces wychowania i opieki;
 • zajęcia z logopedą, opiekę medyczną (Centrum Medyczne MEDYK)
  i psychologiczną (gabinet pedagoga szkolnego oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
 • dogodną lokalizację z dala od zgiełku i niebezpieczeństw ruchliwej ulicy,
  w kompleksie nastrojowego parku i Pałacu Lubomirskich;
 • bezpieczeństwo uczniów i komfort nauki w optymalnych liczebnie w grupach
  oraz klasach;
 • starannie dobraną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykształceniem
  w zakresie pedagogiki Montessori, przedmiotowym oraz językowym, legitymującą się bogatym doświadczeniem zawodowym. W ciągu ostatnich 3 lat nauczyciele LOB/GDB uczestniczyli w 31 Szkoleniach zagranicznych dedykowanych nauczycielom dwujęzycznym, realizowanych przez renomowane ośrodki edukacyjne. Na najbliższe dwa lata zaplanowanych jest 35 podobnych szkoleń;
 • stypendia naukowe oraz nagrody Dyrektora za uzyskane osiągnięcia;
 • szerokie wykorzystanie nowoczesnej technologii w dydaktyce (iPady i laptopy);
 • możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: francuskiego, hiszpańskiego niemieckiego i rosyjskiego;
 • dodatkowe pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminów, konkursów
  i certyfikatów;
 • bogatą gamę zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży
  (m.in. koło teatralne, szachy, Lego Technic, programowanie z użyciem robotów Lego Mindstorms, zajęcia taneczno-ruchowe);
 • możliwość kontynuowania nauki w klasach dwujęzycznych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zmierzającego do wdrożenia kursu matury międzynarodowej;
 • wysoki poziom kształcenia ogólnego (potwierdzony przynależnością GDB do elitarnego, niezmiernie wąskiego grona szkół, uzyskujących 9 stanin we wszystkich obszarach egzaminacyjnych);
 • udział w ciekawych, innowacyjnych projektach edukacyjnych.

 

 Szkoła umożliwia także realizację edukacji domowej

Zainteresowani rodzice wini złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Specyfika nauczania według założeń pedagogicznych Marii Montessori

System pedagogiczny, który zainspirował nas do opracowania nowej oferty edukacyjnej, prezentowanej Państwu przez przekształcające się Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale, stworzyła empirycznie w początkach XX wieku włoska lekarka Maria Montessori.
Według niej edukacja szkolna winna odpowiadać możliwościom i wewnętrznym dążeniom dziecka, tzn. musi być w pełni ukierunkowana na ucznia i jego potrzeby.

Dlatego w procesie zdobywania wiedzy pierwszoplanową rolę wyznaczyła dziecku, obalając tradycyjne pojmowanie procesu dydaktycznego opartego na zwykłym przekazie wiedzy ex cathedra. Tym samym dydaktykę realizowaną w systemie pedagogicznym Montessori należy określić mianem szkoły alternatywnej.

Postępując za przykładem Marii Montessori widzimy w każdym dziecku dociekliwego, żądnego wiedzy odkrywcę i eksperymentatora.

W swojej praktyce pedagogicznej Montessori dostrzegła zjawisko nazwane przez nią polaryzacją uwagi, polegające na wzmożonej koncentracji dziecka, na wykonywanym przez nie działaniu. Moment i czas takiej aktywności według niej, nie jest przypadkowy, wynika z poziomu dojrzałości dziecka, jego wejścia w określoną fazę rozwojową.
Dziecko w wieku szkolnym odczuwa bowiem naturalny głód wiedzy, którego zaspokojenie  przynosi mu prawdziwe zadowolenie i radość.

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale ma ambicje wspierać te potrzeby uczniów, oferując im niezbędne warunki i pomoc.

Proces dydaktyczny w systemie opracowanym przez Marię Montessori realizowany jest
w zespołach (grupach) zróżnicowanych wiekowo obejmujących dzieci trzech roczników. Koncepcja ta umożliwia wspólną naukę a tym samym stwarza możliwości różnicowania tempa i treści pracy ucznia, pozwala nauczycielom na indywidualizację wsparcia i pomocy, eliminuje konieczność dostosowywania działań dziecka do grupy. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest to, że starsze dzieci uczą się empatii, a wszystkie wdrażane są do współpracy i współdziałania.

W każdej grupie Montessori liczącej około 20 uczniów pracować będzie trzech pedagogów: wychowawca, nauczyciel asystent i nauczyciel j. angielskiego – opiekun świetlicy szkolnej.

W metodyce Montessori mamy do czynienia z nauczaniem holistycznym. Treści z różnych dziedzin wiedzy łączą się ze sobą i przenikają. Istota takiej pracy zawiera się szczególnie w edukacji kosmicznej łączącej w sobie wiele zagadnień z zakresu biologii, botaniki, zoologii, historii, geografii, astronomii, chemii, fizyki itp.
Tak pojmowana edukacja służy ukazaniu całościowego obrazu świata, poznaniu i zrozumieniu zasad funkcjonowania środowiska społecznego i przyrodniczego, budzeniu ciekawości poznawczej, wiązaniu faktów, dostrzeganiu przyczynowości, itp.
Edukacja kosmiczna stwarza przede wszystkim dzieciom okazję do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania.

W związku z tym jednym z najważniejszych komponentów nauczania metodą Montessori jest otoczenie ucznia, zwłaszcza montessoriańskie pomoce rozwojowe. Skłaniają one ucznia do nabywania kolejnych umiejętności szkolnych oraz uniwersalnych takich jak: planowanie, projektowanie i ocenianie pracy własnej.
Każda pomoc rozwojowa jest logicznie zbudowana, wiąże się z innymi i występuje wyłącznie w jednym egzemplarzu. Zasada ta ma m.in. wymiar wychowawczy, uczy cierpliwego czekania, ustępowania, dzielenia się, negocjowania.

W procesie kształcenia stale przeplatają się momenty samodzielnego działania dziecka, współdziałania z nauczycielem, innym uczniem oraz pracy grupowej.

Maria Montessori dostrzegała ogromne znaczenie ciszy i porządku w procesie dydaktycznym. Cisza winna według niej pobudzać dziecko do osiągnięcia harmonii wewnętrznej, zaś dbałość o otoczenie odnosi się do budowania ładu moralnego i właściwych relacji ze światem.

Partnerami nauczyciela w wychowaniu i edukacji dziecka są jego rodzice, którzy w pełni akceptują filozofię pedagogiczną Marii Montessori. Stąd niezwykle istotne jest nie tylko poznanie przez nich specyfiki pracy w grupach Montessori, ale stałe zainteresowanie życiem Szkoły. Tylko w takim przypadku rodzice mogą właściwie wspierać swoje dziecko w procesie jego rozwoju.

W kolejnym etapie kształcenia (klasy 4-6) treści programowe z poszczególnych przedmiotów realizować będą nauczyciele specjaliści poszczególnych dziedzin wiedzy. Na typowych lekcjach wprowadzać będą oni kluczowe zagadnienia i planować wspólnie z uczniami zadania na czas pracy samodzielnej, nad którą nadal czuwać będzie wspierający uczniów nauczyciel wychowawca (asystent grupy).
Etap ostatni nauki w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, stanowi edukacja dwujęzyczna realizowana w klasie 7 i 8. Etap ten jest bezpośrednim przygotowaniem ucznia do podjęcia nauki w liceum w oddziałach dwujęzycznych.

Jedną z największych zalet pracy według zasad pedagogiki Marii Montessori jest atmosfera
w klasie. Dzięki niej dzieci lubią się uczyć, a Szkoła jawi się im jako miejsce przyjazne, w którym chętnie przebywają.

Absolwenci szkół Montessori są bardziej samodzielni i kreatywni od swoich rówieśników, mają bogatsze od nich słownictwo, szerszy zasób wiedzy i umiejętności.