Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Oferta edukacyjna 2018 / 2019

„Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był.”                                                 Maria Montessori

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale ma ambicje zaspokajać naturalne zapotrzebowanie środowiska lokalnego na elitarną szkołę dostępną dla mieszkańców Gminy Boguchwała i ościennych miejscowości, kształcącą wedle najlepszych standardów.

Wraz z nieustannie postępującymi zmianami w otaczającym nas świecie, rosną oczekiwania uczniów i ich rodziców w stosunku do systemu szkolnictwa. Wierzymy, że szkoła nie może tkwić w skostnieniu, winna wychodzić im naprzeciw, a nawet znacząco je wyprzedzać. Dlatego Dyrektor oraz Organ prowadzący Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale, rzetelnie rozpoznając potrzeby i oczekiwania uczniów i ich rodziców, podjęli w 2017 roku ambitną decyzję o przekształceniu Gimnazjum Dwujęzycznego w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wówczas przeprowadzono pierwszy nabór uczniów do Grupy Montessori (nauczanie wczesnoszkolne) oraz do klasy siódmej dwujęzycznej. W tym roku powstanie klasa czwarta i ósma a w kolejnych piąta a następnie szósta. Wówczas to Szkoła podstawowa Montessori z oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale osiągnie pełny poziom organizacyjny ośmioklasowej szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi.

Szkoła Podstawowa Montessori powstała z przekształcenia Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale i jest spadkobierczynią dotychczasowego, napawającego dumą, dorobku GDB (9 stanin we wszystkich obszarach egzaminacyjnych, liczne tytuły laureatów i finalistów, uzyskanych przez naszych uczniów w konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej).

Naszym celem jest kontynuowanie nauczania dwujęzycznego wedle sprawdzonej metodyki (CLIL) stosowanej w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, z którym stanowimy regionalne centrum edukacji dwujęzycznej, przy jednoczesnym rozszerzeniu naszej oferty o edukację na poziomie szkoły podstawowej, w tym edukację wczesnoszkolną.

Wdrażana reforma edukacji stała się dla nas inspiracją do zaproponowania Państwu, Drodzy Rodzice i Wam, ciekawi świata uczniowie, kształcenia alternatywnego wedle zasad pedagogiki Marii Montessori. Metoda ta została opracowana empirycznie ponad 100 lat temu i od tego czasu sukcesywnie rozwijana, jest stosowana z dużym powodzeniem na całym świecie, także w Polsce.

Na etapie edukacji wczesnoszkolnej grupa prowadzona jest przez dwóch nauczycieli wychowawców, wspieranych dodatkowo przez nauczyciela języka angielskiego, edukacji muzycznej, edukacji informatycznej, logopedę, psychologa oraz wychowawcę świetlicy i instruktorów oferujących zajęcia dodatkowe. Zajęcia z języka angielskiego, od klasy pierwszej, obecne będą w planie zajęć każdego dnia.

Struktura Grupy Montessori na kolejnym etapie edukacyjnym pozwala dzieciom wyrazić swój potencjał i stać się aktywnymi członkami społeczeństwa, w którym każde z nich ma ważną do wypełnienia rolę. Czwarta klasa otwiera zatem kolejny etap kształcenia, kolejną Grupę Montessori obejmującą uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej. Wyznacznikiem aktywności na tym poziomie edukacji będzie indywidualne planowanie pracy, szerokie wykorzystanie metody projektu i dalszy rozwój kompetencji językowych.

Pedagogika Montessori szczególnie sprzyja młodemu odkrywcy drzemiącemu w dziecku. Wyzwala, zgodnie z aktywnymi fazami rozwojowymi, przyrodzoną każdemu ciekawość świata, dając przy tym wspaniałe efekty. Stawia ponadto wyraźne akcenty na rozwój samodzielności (ćwiczenia z praktycznego życia), indywidualizmu twórczego, empatii i współpracy. Bazuje na wewnętrznej motywacji do nauki i pozwala na harmonijny rozwój dziecka. Stąd też ofertę Szkoły kierujemy także do dzieci sześcioletnich.

Pedagogice Marii Montessori zaufały miliony rodziców, w tym brytyjska rodzina królewska oraz Bill i Hillary Clinton.  Wśród licznych sławnych absolwentów szkół montessoriańskich znajdują się także Jacqueline Kennedy Onassis – była pierwsza dama USA, Larry Page i SergeyBrin– założyciele Google’a, Jimmy Wales– założyciel Wikipedii, George Clooney – aktor, Gabriel Garcia Marquez – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz austriacki malarz i architekt Friedensreich Hundertwasser.

Zasady pedagogiki Marii Montessori w połączeniu z edukacją językową, stanowią solidną rękojmię przygotowania ucznia do odważnego podejmowania dalszych wyzwań edukacyjnych na etapie szkoły średniej i studiów, w tym zagranicznych. Znajomość języków obcych jest bowiem podstawą uczestnictwa w społeczeństwie jednoczącej się Europy wielu narodów i kultur. Jest umiejętnością niezbędną by mierzyć się z przedstawicielami innych nacji na globalnym rynku pracy i w pełni partycypować w dorobku intelektualnym ludzkości. Tym samym oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale jest skierowana do ambitnych, żądnych poznania świata uczniów i zatroskanych o rozwój swoich dzieci rodziców.

W klasie siódmej i ósmej nauczanie odbywać się będzie w grupach jednorocznikowych a wybrane przedmioty będą nauczane częściowo w języku polskim a częściowo w języku angielskim. W obu językach prowadzone będą: biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii Polski, matematyka, informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Natomiast tradycyjne nauczanie języka angielskiego zaplanowane zostało w znacznie poszerzonym wymiarze godzin (w tym zajęcia z native speakerem). Wyznacznikiem edukacji na tym poziomie będzie także indywidualne planowanie pracy, szerokie wykorzystanie metody projektu i dalszy rozwój kompetencji językowych.

Zdobywanie wiedzy przedmiotowej w oparciu o dwa uzupełniające się języki nauczania oraz wykorzystywanie języka angielskiego w czasie spotkań integracyjnych, uczestnictwa w wymianie międzynarodowej (wymiana partnerska, projekty Erasmus+), wycieczek szkolnych i innych zajęć, daje uczniom możliwość realnego wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. Pozwala im na samodzielne przekonanie się o wymiernej przydatności posiadanych kompetencji, przełamuje też tak typowy, zwłaszcza dla starszego pokolenia, strach przed mówieniem w języku obcym.

Ponadto zapewniamy:

 • opiekę świetlicową (przed i po zajęciach – od 7.00  i do 17.00);
 • przyjemną atmosferę sprzyjającą nauce i własnej aktywności uczniów
  – szkoła przyjaźnie wymagająca;
 • korzystanie z różnych form pomocy dla rodziców i uczniów wspierających proces wychowania i opieki;
 • zajęcia z logopedą, opiekę medyczną(Centrum Medyczne MEDYK)
  i psychologiczną (gabinet pedagoga szkolnego oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
 • dogodną lokalizację z dala od zgiełku i niebezpieczeństw ruchliwej ulicy,
  w kompleksie nastrojowego parku i Pałacu Lubomirskich;
 • bezpieczeństwo uczniów i komfort nauki w optymalnych liczebnie w grupach
  oraz klasach;
 • starannie dobraną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykształceniem
  w zakresie pedagogiki Montessori, przedmiotowym oraz językowym, legitymującą się bogatym doświadczeniem zawodowym. W ciągu ostatnich 4 lat nauczyciele LOB/GDB uczestniczyli w blisko 50 szkoleniach zagranicznych dedykowanych nauczycielom dwujęzycznym, realizowanych przez renomowane ośrodki edukacyjne. Na najbliższe dwa lata zaplanowanych jest 35 podobnych szkoleń;
 • stypendia naukowe oraz nagrody Dyrektora za uzyskane osiągnięcia;
 • szerokie wykorzystanie nowoczesnej technologii w dydaktyce (iPady i laptopy);
 • możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: francuskiego, hiszpańskiego niemieckiego i rosyjskiego;
 • dodatkowe pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do egzaminów, konkursów
  i certyfikatów;
 • bogatą gamę zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży
  (m.in. koło teatralne, szachy, LegoTechnic, programowanie z użyciem robotów Foton oraz LegoMindstorms, zajęcia taneczno-ruchowe);
 • możliwość kontynuowania nauki w klasach dwujęzycznych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zmierzającego do wdrożenia kursu matury międzynarodowej;
 • wysoki poziom kształcenia ogólnego (potwierdzony przynależnością GDB do elitarnego, wąskiego grona szkół, uzyskujących 9 stanin we wszystkich obszarach egzaminacyjnych);
 • udział w ciekawych, innowacyjnych projektach edukacyjnych.

Dzień Grupy Montessori (edukacja wczesnoszkolna) w szkole – ramowy plan zajęć

7.00 – 8.00      –           przybycie dzieci do szkoły (opieka świetlicowa)

8.00 – 9.30      –           praca własna z materiałem montessoriańskim

9.30 – 9.45      –           śniadanie

9.45 – 11.50    –           edukacja wczesnoszkolna

11.50 – 13.00  –           spacer + obiad

13.00 – 14.30  –           edukacje + język angielski

14.30 – 17.00  –           zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe

Szkoła umożliwia także realizację edukacji domowej

Zainteresowani rodzice wini złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfika nauczania według założeń pedagogicznych Marii Montessori

System pedagogiczny, który zainspirował nas do opracowania oferty edukacyjnej, prezentowanej Państwu stworzyła empirycznie w początkach XX wieku włoska lekarka Maria Montessori.

Według Marii Montessori edukacja szkolna winna odpowiadać możliwościom i wewnętrznym dążeniom dziecka, tzn. musi być w pełni ukierunkowana na ucznia i jego potrzeby. Dlatego w procesie zdobywania wiedzy pierwszoplanową rolę wyznaczyła dziecku, obalając tradycyjne pojmowanie procesu dydaktycznego, opartego na zwykłym przekazie wiedzy ex cathedra. Tym samym dydaktykę realizowaną w systemie pedagogicznym Montessori należy określić mianem szkoły alternatywnej, która w każdym dziecku widzi dociekliwego, żądnego wiedzy odkrywcę i eksperymentatora.

W swojej praktyce pedagogicznej Maria Montessori dostrzegła zjawisko nazwane przez nią polaryzacją uwagi, polegające na wzmożonej koncentracji dziecka, na wykonywanym przez nie działaniu. Moment i czas takiej aktywności według niej nie jest przypadkowy, wynika z potrzeb dziecka, które jest „skazane na rozwój”. Dziecko w wieku szkolnym odczuwa bowiem naturalny głód wiedzy, którego zaspokojenie  przynosi mu prawdziwe zadowolenie i radość – w słowniku Montessori zwie się to normalizacją. Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale ma ambicje wspierać te potrzeby uczniów, oferując im niezbędne warunki i pomoc.

Proces dydaktyczny w systemie opracowanym przez Marię Montessori realizowany jest w grupach zróżnicowanych wiekowo, obejmujących dzieci trzech roczników. Koncepcja ta umożliwia wspólną naukę, a tym samym stwarza możliwości różnicowania tempa i treści pracy ucznia, pozwala nauczycielom na indywidualizację wsparcia i pomocy, eliminuje konieczność dostosowywania działań dziecka do grupy. Grupa montessoriańska to mini społeczeństwo, w którym każdy odgrywa ważną rolę. Dzieci wzajemnie się wspierają i inspirują. Starsze dzieci uczą się empatii, młodsze korzystają z ich doświadczeń, a wszystkie wdrażane są do współpracy i współdziałania.

W każdej grupie Montessori liczącej około 20 uczniów pracować będzie dwóch wychowawców (w Grupie Montessori obejmującej klasy: 1-3, będą to nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej) wspieranych przez nauczyciel specjalistów: nauczyciela j. angielskiego, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego. W Grupie Montessori na kolejnym etapie edukacyjnym, oprócz pracy własnej dzieci, planowanej zgodnie z ciekawością i potrzebami, ale i podstawą programową, pojawią się specjaliści od dydaktyki pozostałych przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania.

W metodyce Montessori mamy do czynienia z nauczaniem holistycznym. Treści z różnych dziedzin wiedzy łączą się ze sobą i przenikają. Istota takiej pracy zawiera się szczególnie w edukacji kosmicznej łączącej w sobie wiele zagadnień z zakresu biologii, botaniki, zoologii, historii, geografii, astronomii, chemii, fizyki itp. Tak pojmowana edukacja służy ukazaniu całościowego obrazu świata, poznaniu i zrozumieniu zasad funkcjonowania środowiska społecznego i przyrodniczego, budzeniu ciekawości poznawczej, wiązaniu faktów, dostrzeganiu przyczynowości, itp. Edukacja kosmiczna odpowiada na podstawowe pytania człowieka, stwarzając przede dzieciom okazję do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania.

W związku z tym jednym z najważniejszych komponentów nauczania metodą Montessori jest otoczenie ucznia. Na odpowiednio przygotowane otoczenia składa się wiele czynników, takich jak zróżnicowana wiekowo, grupa, nauczyciel, sala zorganizowana w oparciu o potrzeby dziecka a co za tym idzie montessoriańskie pomoce rozwojowe. Jednak przygotowane otoczenie to nie tylko materialne komponenty, ale przede wszystkim atmosfera wzajemnego szacunku, tolerancji i bezpieczeństwa, chęci doświadczania i odkrywania. Samodzielność, tak podkreślana w metodzie pozwala rozwijać umiejętności takie jak: planowanie, projektowanie i ocenianie pracy własnej.

Każda pomoc rozwojowa jest logicznie zbudowana, wiąże się z innymi i występuje wyłącznie w jednym egzemplarzu. Zasada ta ma m.in. wymiar wychowawczy, uczy cierpliwego czekania, ustępowania, dzielenia się, negocjowania. Pokazuje nam tym samym prawdę o świecie. W procesie kształcenia stale przeplatają się momenty samodzielnego działania dziecka, współdziałania z nauczycielem, innym uczniem oraz pracy grupowej.

 Maria Montessori dostrzegała ogromne znaczenie ciszy i porządku w procesie dydaktycznym. Cisza winna według niej pobudzać dziecko do osiągnięcia harmonii wewnętrznej, zaś dbałość o otoczenie odnosi się do budowania ładu moralnego i właściwych relacji ze światem. Cisza jest nam potrzebna, gdyż w niej realizuje się normalizacja.

Partnerami nauczyciela w wychowaniu i edukacji dziecka są jego rodzice, którzy w pełni akceptują filozofię pedagogiczną Marii Montessori. Stąd niezwykle istotne jest nie tylko poznanie przez nich specyfiki pracy w grupach Montessori, ale stałe zainteresowanie życiem Szkoły. Tylko w takim przypadku rodzice mogą właściwie wspierać swoje dziecko w procesie jego rozwoju.

W kolejnym etapie kształcenia (klasy 4-6) treści programowe z poszczególnych przedmiotów realizować będą nauczyciele specjaliści poszczególnych dziedzin wiedzy. Na typowych lekcjach wprowadzać będą oni kluczowe zagadnienia i planować wspólnie z uczniami zadania na czas pracy samodzielnej, nad którą nadal czuwać będzie wspierający uczniów nauczyciel wychowawca (asystent grupy).

Etap ostatni nauki w Szkole Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, stanowi edukacja dwujęzyczna realizowana w klasie 7 i 8. Etap ten jest bezpośrednim przygotowaniem ucznia do podjęcia nauki w liceum w oddziałach dwujęzycznych.

Jedną z największych zalet pracy według zasad pedagogiki Marii Montessori jest atmosfera w klasie. Dzięki niej dzieci lubią się uczyć, a Szkoła jawi się im jako miejsce przyjazne, w którym chętnie przebywają.

Absolwenci szkół Montessori są bardziej samodzielni i kreatywni od swoich rówieśników, mają bogatsze od nich słownictwo, szerszy zasób wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim są aktywnymi twórcami samych siebie. Świadomie podejmują decyzje życiowe, dzięki gruntownej znajomości swoich mocnych stron.