O nas

Statut Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Statut Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

 

Pytania kluczowe i odpowiedzi
dotyczące nauczania dwujęzycznego

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, obok języka ojczystego języka obcego, jako drugiego pełnoprawnego języka nauczania. W Gimnazjum Dwujęzycznym w Boguchwale tym drugim językiem nauczania jest język angielski. W praktyce oznacza to, że wybrane przedmioty są częściowo nauczane w języku polskim a częściowo w angielskim.
Warto wiedzieć, że uczniowie dodatkowo uczą się wybranego przez siebie drugiego języka obcego. Mogą wskazać go spośród bogatej oferty języków proponowanych przez Gimnazjum, obejmującej: hiszpański, niemiecki, francuski i włoski.

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – Content and Language Integrated Learning) to metoda stworzona przez Davida Marsha oraz Anne Maljers w 1994 roku. Podstawowym jej wyróżnikiem jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Metoda CLIL jest od lat z powodzeniem wdrażana w wielu krajach. Ze względu na jej wielorakie walory edukacyjne cieszy się poparciem organów decyzyjnych Unii Europejskiej.

Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel dydaktyka języka angielskiego odbywa się w poszerzonym wymiarze godzin. Ponadto wybrane przedmioty (co najmniej trzy) są częściowo nauczane w języku angielskim. Tym samym rozwój kompetencji językowych jest w pełni skorelowany z solidną pracą w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Ponadto język angielski jest wykorzystywany w czasie spotkań integracyjnych, wspólnych zabaw, wycieczek i innych zajęć, co daje młodzieży możliwość na praktyczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności. Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed mówieniem w języku obcym.

Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?

Język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka oraz jego ilość do możliwości grupy. Ponadto na przedmioty nauczane dwujęzycznie przeznaczono większą ilość godzin, by ułatwić młodzieży przyswajanie treści zarówno przedmiotowych jak i językowych. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotne powtarzane w czasie lekcji a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są, dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Dodatkowo nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych plansz i modeli jak i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Ponadto uczniowie w czasie lekcji starają się jak najwięcej rozmawiać między sobą oraz z nauczycielem po angielsku. Tym samym język obcy nie przeraża, przeciwnie, jest okazją do dobrej zabawy.

Jakie są zalety bilingwizmu?


Język obcy jest dzisiaj narzędziem pracy i nauki pozwalającym na swobodnie funkcjonowanie w świecie otwartych horyzontów i bezustannego rozwoju. Badania naukowe potwierdzają, iż dla młodych ludzi nauczanie dwujęzyczne jest bardzo atrakcyjne. Uczniowie zostają niejako „zanurzeni” w języku obcym. Dwujęzyczność to przepustka do studiów na najlepszych uczelniach w tym zagranicznych, a tym samym perspektywa ciekawej pracy.

Magdalena Bobowska
koordynator kształcenia dwujęzycznego
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
i w Gimnazjum Dwujęzycznym w Boguchwale

 

O Nas

  Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale powstało w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie środowiska lokalnego, które kierowane troską o poziom edukacji nie ustaje w poszukiwaniu najbardziej optymalnej oferty edukacyjnej. Gimnazjum Dwujęzyczne przygotowaną przez siebie ofertę kieruje do Absolwentów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Boguchwała oraz sąsiednich miejscowości, a tym samym do ich Rodziców. Wyrażamy nadzieję, że ambitna oferta edukacyjna Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale wpisuje się w Państwa oczekiwania wobec szkoły gimnazjalnej.
Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale. Gimnazjum tworzy wraz z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale regionalne środowisko edukacji dwujęzycznej.
Siedziba Gimnazjum mieści się w miejscu wyjątkowym – w osiemnastowiecznym Pałacu Lubomirskich położonym z dala od zgiełku i niebezpieczeństw ruchliwej ulicy, w kompleksie nastrojowego parku, ogrodzonego również zabytkowym murowanym ogrodzeniem. Okoliczność ta pozwala zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne, komfortowe, a zarazem sprzyjające harmonijnemu rozwojowi, warunki pobytu w szkole.
Szkoła na podstawie stosownej umowy korzysta nie tylko z sal i wyposażenia dydaktycznego, ale także merytorycznej opieki i wsparcia kadrowego Liceum. Tym samym patronat i opiekę merytoryczną nad Gimnazjum sprawuje Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Gimnazjum ma zapewniony dostęp radiowy do szerokopasmowego Internetu oraz urządzeń biurowych, multimedialnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. in.: laptopów, drukarek, kserokopiarki z funkcją transmisji danych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, zestawów tablic, plansz, foliogramów, modeli z tworzyw sztucznych ułatwiających poznanie budowy organizmów, szerokiego zestawu preparatów biologicznych, wysokiej klasy mikroskopów, zestawów do doświadczeń chemicznych i fizycznych itp. Dodatkowo szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię plastyczną (sztalugi, pędzle, płótna, farby itp.), co niewątpliwie przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć artystycznych.
W księgozbiorze bibliotecznym znajdują się zarówno podręczniki szkolne, jak i encyklopedie, repetytoria, słowniki i inne istotne dla procesu edukacyjnego pozycje.
Szkoła posiada również świetlicę i szatnię dla uczniów wyposażoną w indywidualne szafki uczniowskie oraz mobilną pracownię komputerową – laptopy.
Gimnazjum Dwujęzyczne oferuje twórcze, innowacyjne podejście do nauczania wszystkich przedmiotów z akcentem położonym na rozwój kompetencji w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i językach obcych. Ma to odzwierciedlenie w Szkolnym Planie Nauczania (np. dodatkowe godziny języka angielskiego i informatyki) jak i szerokiej ofercie zajęć dodatkowych i wycieczek edukacyjnych. Takie rozwiązanie sprzyja osiąganiu przez uczniów wielu sukcesów oraz inspiruje ich do podejmowania wielu wyzwań edukacyjnych.
Dla wyróżniających się uczniów istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego oraz ustalenia indywidualnego toku nauczania m. in. poprzez objęcie ich profesjonalną opieką kardy pedagogicznej składającej się z zarówno z nauczycieli Liceum jak i nauczycieli akademickich.
Wykorzystanie znajomości języków obcych do nauki innych przedmiotów stanowi niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności oraz znacznego wzrostu kompetencji językowych. Mamy przeświadczenie, że Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale z polskim i angielskim językiem nauczania przyczyni się do wszechstronnego rozwoju uczniów i umożliwi im niepowtarzalną drogę kształtowania swojej przyszłości.

Dodaj komentarz