Nabór na rok szkolny 2015/2016 – informacja dla kandydtaów

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Gimnazjum Dwujęzycznego na rok szkolny 2015/2016 i ich rodzicom przypominamy o ważnych datach ujętych w Terminarzu rekrutacji:

– do 29 czerwca 2015 r., do godz. 15.00 – składanie kserokopii świadectw ukończenia SP
i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz zaświadczeń potwierdzających znaczące sukcesy (finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych)

30 czerwca 2015r.  godz. 8.00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia

do 1 lipca 2015r., do godz. 15.00 – składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz zaświadczeń potwierdzających znaczące sukcesy (finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych)

3 lipca 2015r. godz. 12.00Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum

Przypominamy, że o przyjęciu do GDB decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego (możliwa do wyliczenia po przedłożeniu przez kandydata kserokopii dokumentów) i ilość miejsc.

Szczegółowe zasady wyliczania sumarycznej ilości punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w procesie naboru określa Regulamin Rekrutacji.

Niezłożenie przez kandydata  kserokopii określonych powyżej dokumentów w terminie ściśle określonym w Terminarzu, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do GDB.